همکاری(استخدام)

خانه همکاری(استخدام)

با crack4u همکار شوید!

با توجه به حوزه فعالیت crack4u از کسانی که در زمینه مهندسی معکوس نرم افزار و حوزه امنیت و مقابله با هک دارای فعالیت می باشند امکان همکاری خود را به شرح آشنایی با موارد زیر ایمیل کنید.

حوزه مقابله با کرک!

۱- آشنایی با debugger ها

۲- آشنایی با روش های کرک 

۳- پیدا کردن پسورد های Hash شده از قبیل MD5 و آشنایی با نحوه شکستن آنها

۴- آشنایی با روش های کپی کردن انواع فلاپی و سی دی های قفل دار

۵– آشنایی با روش های کرک کردن برنامه های دارای محدودیت زمانی

۶– آشنایی با روش های کرک کردن برنامه های دارای سریال

حوزه امنیت و هک

۱-   آشنایی با شبکه و دستورات لینوکس

۲- مرحله شناسایی یا FootPrinting

۳-   آنالیز سیستم عامل ها و Scanning

۴-   EnuMeration

۵-   Gaining Access

۶-   Metasploit و Kali و Backtrack آشنایی با سیستم عامل

۷-   Escalating Privilege

۸-  Creating Backdoors

۹-   تست نفوذ و محافظت از کامپیوترهای شخصی

۱۰- تکذیب سرویس یا DoS Attacks

۱۱- تست نفوذ و امنیت وب سایت ها

۱۲- تست نفوذ و امنیت دیتابیس ها

۱۳- تست نفوذ و امنیت شبکه های داخلی

۱۴- نصب Rootkit و راه های شناسایی

۱۵- Covering tracks

۱۶- عبور از  IDS – FireWall

۱۷- Cryptography

۱۸- تست نفوذ و امنیت روترها

۱۹- امنیت ایمیل ها، شبکه اجتماعی اینستاگرام و آشنایی با راه های تست نفوذ

۲۰- تست نفوذ و امنیت شبکه های Wireless

۲۱- SQL Injection

۲۲- کشف حفره امنیتی command execution

۲۳- کشف حفره امنیتی file inclusion در نرم افزارهای تحت وب

۲۴- کشف حفره امنیتی XSS در نرم افزارهای تحت وب

۲۵- اکسپلویت نویسی به زبان های Perl و PHP

حوزه CEH

Introduction to Ethical Hacking

Footprinting

Scanning

Enumeration

System Hacking

Trojans and Backdoor

Sniffers

Denial Of Service

Social Engineering

Session Hijacking

Hacking Web Servers

Web Application Vulnerability

Web based Password Cracking Techniques

SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Virus and Worms

Physical Security

Linux Hacking

Evading Firewall , IDS and Honypots

Buffer Overflows

Cryptography

Pentration Testing

————————————————-
رزومه یا معرفی خود را به ادرس [email protected] ایمیل کنید.